Новини
12.02.2019
Срокът за възражения срещу приетите планове на новообразувани имоти в с. Лисец и м. „Кръстопът“ в Ловеч е до 12 март т.г.

Областна администрация Ловеч уведомява заинтересованите лица, че в Държавен вестник брой 13 от 12 февруари 2019 г. е публикувано обявление от Община Ловеч,  че са изработени проекти на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Лисец, община Ловеч, и за местността Кръстопът в землището на гр. Ловеч. 
Изработването им е възложено от Областен управител и комисия, назначена от него ги прие през декември 2018 г. 
Проектите на плановете са изложени за разглеждане в сградата на Община Ловеч, ет. 2, стая 210. Съгласно чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ проекти на изработените планове могат да се подават от заинтересованите лица до кмета на община Ловеч в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ – до 12.03.2019 г. г. включително. Възраженията ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Областен управител след изтичане на определения срок. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019